کارگاه
_

رهایی از طرحواره محرومیت هیجانی

چگونه در رابطه عشق واقعی را تجربه کنیم؟؟!

به همراه خودسنجی و انجام تکنیک های عملی و کاربردی

  • طرحواره چیست و چگونه شکل می گیرد؟!
  • طرحواره ها عاشق می شوند!(جذابیت مهلک طرحواره ای)
  • عشق واقعی چگونه است؟
  • چگونه در رابطه عاطفی احساس تشنگی نکنیم؟
  • مهارت گفت وگوی سالم در رابطه؟
  • چگونه در عشق طلبکار نباشیم؟