کارگاه
_

رهایی از کمالگرایی منفی و اهمال کاری

آموزش چگونگی رهایی از کمالگرایی منفی و اهمال کاری؟؟!

به همراه خودسنجی و انجام تکنیک های عملی و کاربردی

  • حضوری 23 تیرماهمحدوده ایستگاه فتح - 10 صبح الی 5 عصر
  • آنلاین (در فضای اسکایپ) 30 تیرماه10 صبح الی 5 عصر