کارت رو ببوس بذار کنار!

کارِت رو ببوس و بذار کنار!

#برگرفتهازاتاق_درمان

مراجع:
مجرد که بودم، توی کارم خیلی موفق بودم.
ازدواج که کردم، چهار گوشه کارم رو بوسیدم و گذاشتم کنار!
اوایل خیلی کیف می کردم که بخاطر کسی که دوستش دارم،
خونه نشین شدم.
دوست داشتم توی خونه برای همسرم همه چی تموم باشم!
اما به مرور که گذشته احساس می کنم
هیچی سر جاش نیست.
انگار غم ذره ذره داره وجودم رو می گیره.
دیگه خیلی حوصله کار خونه و همسرداری رو ندارم.
همسرم همیشه دوست داره وقتی میرسه خونه
من رو خنده رو و پرانرژی ببینه اما من …
حالم خوب نیست … 😔😔😔

تفسیر درمانگر:
عشق ورزیدن به همسر به معنی فراموش کردن
ارزش های خودمان نیست!
وقتی که به نیازهای خودمان احترام نگذاریم،
مثل گلی می شویم که به اندازه کافی هوا، آب و نور ندیده
و کم کم پژمرده می شود.
نیاز به پیشرفت
نیاز به استقلال و آزادی
جزء نیازهای اصلی ماست که نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد.
چقدر خوب می شود اگر شریک زندگی ما
ما را همانطور که هستیم، با تمام نیازهایمان
بخواهد، بپذیرد و دوست داشته باشد!