الهام شریفی نیا

مطالب مفید

دانستنی های روانشناسی

_

هر فردی با اطلاع و آگاهی از نکات و دانستنی های کوتاه می تواند از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری نماید.

برگرفته از اتاق درمان

_

نمونه هایی از موضوعات مطرح شده مراجعین و راه های درمان می تواند آموزش خوبی برای شما عزیزان باشد.

دانستنی های طرحواره درمانی

_

هر فردی با اطلاع و آگاهی از نکات و دانستنی های کوتاه می تواند از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری نماید.