خیانت صرفاً رابطه جنسی نیست!

خیانت صرفاً رابطه جنسی نیست!

#برگرفتهازاتاق_درمان

خیانت صرفاً رابطه جنسی نیست!

مراجع:

خانم دکتر، خانم من از اون شب، طوری با من رفتار میکنه
انگار خودم و هفت جدم خیانت کاریم.
خیانت کجا بود؟
من فقط همکارم رو تا خونشون رسوندم!

درمانگر:

بهم میگی خیانت از نظر شما یعنی چی؟

مراجع:

خیانت … همین چیزایی که مردای هم سن و سال من همشون
انجام میدن و هیچکس هم یقشون نمیگیره!
من نمیتونم قبول کنم که بخاطر جرمِ نکردم، محکوم بشم!

درمانگر:

خیانت، اون عملکردیه که شما انجام دادی در صورتیکه میدونستی
اگه همسرت متوجه بشه، ناراحت میشه.

مراجع:

آخه چرا باید ناراحت بشه؟!
پس انسانیت کجا میره؟!
وقتی همکارم به کمکم احتیاج داره چرا کمکش نکنم؟!

درمانگر:

اگه شما نظرتون اینه که عملکرد شما اشتباه نبوده،
چرا وقتی رسیدین خونه، گفتین علت دیر رسیدنتون ترافیک بوده؟
چرا دلیل اصلی رو از همسرتون پنهان کردین؟

مراجع:

چون قشقرق به پا میکرد!

درمانگر:

همین یعنی خیانت!

تفسیر درمانگر:

متأسفانه اکثر افراد تصور می کنند
خیانت صرفاً به رابطه جنسی ختم می شود.
اما در واقع «هر ارتباطی که بدون اطلاع همسر یا پارتنر برقرار شود،
خیانت محسوب می شود»