بچه رو بغلی نکنید!

جمله ” بچه رو بغلی نکنید ”
از دیدگاه طرحواره درمانی، رد می شود.
بعضی از کودکان نیاز به بغل شدن و لمس شدن بیشتری دارند.
اگر والدین از بغل کردن و ارتباط لمسی اجتناب کنند،
به بهانه اینکه نکند به بغل شدن وابسته شود،
باعث شکل گیری طرحواره محرومیت هیجانی می شوند.

افرادی که طرحواره محرومیت هیجانی دارند،
ابتدایی ترین نیازهای عاطفی آنها در دوران کودکی
به اندازه کافی برآورده نشده
و آنها محروم از توجه، محبت، حمایت، دفاع، مراقبت و درک شدن بودند.