بهم گفتن ناخواسته بودی!

بهم گفتن ناخواسته بودی!

افرادی که در کودکی این پیام را از اطرافیانشان دریافت کردند که:
تو ناخواسته بودی
در وجود آنها به تدریج بذرهای طرحواره محرومیت هیجانی پاشیده می شود.

آنها دائماً این درگیری ذهنی و هیجانی را دارند که:
آیا من به اندازه کافی دوست داشتنی هستم؟!

بنابراین فرزند ناخواسته بودن
یکی از عوامل زمینه ساز طرحواره محرومیت هیجانی است.