برگرفته از اتاق درمان

روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

اَه چقدر من لاغرم!

الهام شریفی نیا

کسی نباید جلومو بگیره

الهام شریفی نیا

دعوا درست نکن

الهام شریفی نیا

کارت رو ببوس بزار کنار!

الهام شریفی نیا

اگه بلند بخندی،دختر جالبی نیستی!

الهام شریفی نیا

همیشه پای یک طرحواره در میان است

الهام شریفی نیا

کاش اول از دختر خودت تعریف میکردی!

الهام شریفی نیا

خیانت صرفاً رابطه جنسی نیست!

الهام شریفی نیا

تو عاشق خودت بودی!

الهام شریفی نیا

بابام دوست داشته من پسر می شدم!!

الهام شریفی نیا

بهم گفتن ناخواسته بودی!!

الهام شریفی نیا

بچه رو بغلی نکنید!

الهام شریفی نیا

می ترسم نشون بدم که من بزرگ شدم!

الهام شریفی نیا

کی رئیسه؟

الهام شریفی نیا