بابام دوست داشته من پسر می شدم!

بابام دوست داشته من پسر می شدم!

افرادی که در کودکی به هر گونه ای متوجه شدند که والدینشان دوست داشتند جنسیت آنها هنگام تولد متفاوت باشد، به تدریج بذرهای طرحواره محرومیت هیجانی و بعضاً طرحواره رهاشدگی در وجودشان پاشیده می شود.

آنها دائماً در درونشان این درگیری ذهنی و هیجانی را دارند که:
آیا من به اندازه کافی پذیرفتنی هستم؟!

بنابراین در دوران بزرگسالی با چالش هایی در روابط مواجه می شوند که نشات گرفته از عدم پذیرش خود است!