اگه بلند بخندی،دختر جالبی نیستی!

اگه بلند بخندی دختر جالبی نیستی!

#برگرفتهازاتاق_درمان

مادر:
چند بار بهت بگم با صدای بلند نخند.
صدای خنده تو از همه بچه ها بلندتر بود.
میای پیش خودم میشینی و از کنار من تکون نمی خوری.

دختر (کودک ۵ ساله):
ببخشید مامان … قول میدم دیگه تکرار نمیشه!

__

دختر (نوجوان ۱۵ ساله):
خانم … میشه ازتون خواهش کنم
اگه امروز مامانم دیدین
بهش نگین که من امروز سر کلاس بلند خندیدم؟!

دبیر:
دخترم بلند خندیدن که ایرادی نداره
تو کار اشتباهی نکردی!

دختر (نوجوان ۱۵ ساله):
نه آخه مامانم همیشه میگه
اگه بلند بخندی، دختر جالبی نیستی!

__

همسر:
وقتی داشتیم فیلم می دیدیم، یه جا بلند خندیدی،
چرا یهو جلوی خندتُ گرفتی؟
باورت میشه من تا حالا صدای خنده بلند تو رو نشنیدم؟!

دختر (خانم ۳۰ ساله):
بلند خندیدن برای من خیلی سخته ….
من هیچ وقت نتونستم از ته دل بخندم!

تفسیر درمانگر:
در درون مراجع صدای والد سرزنشگر غوغا می کند.
این صدا باعث شکل‌گیری طرحواره بازداری هیجانی در مراجع شده،
به گونه ای که اگر بلند بخندد یا گریه کند،
خود را مستحق تنبیه می داند و دست به خود تنبیه گری می زند.